Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Elektroniczne potwierdzanie sald

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny przeprowadzać inwentaryzację majątku wg ustawy o rachunkowości, na ostatni dzień roku obrotowego. Jednym z elementów inwentaryzacji jest potwierdzanie sald przez kontrahentów, które stanowią o prawidłowości, wykazanych w księgach stanu aktywów i objaśniają rozbieżności, jakie niekiedy się pojawiają.

Potwierdzenie Sald - Wzór/Druk

Nie istnieje obowiązkowy wzór druku „potwierdzenie salda”, który należy stosować. Są jednak elementy, które są niezbędne, aby druk taki można było uznać za prawidłowy: dane nadawcy, dane odbiorcy, miejscowość i data wypełnienia formularza, numery oraz daty potwierdzanych należności z faktury, kwoty transakcji, data na którą saldo powinno zostać potwierdzone. Ponadto formularz „potwierdzenie salda” składa się z dwóch części: odcinka A oraz B. Odcinek B odbiorca druku „potwierdzenie salda” wypełnia, wpisując swoje zobowiązania oraz ewentualne różnice lub potwierdza prawidłowość salda, jeżeli wykaz nieopłaconych faktur jest zgodny z jego księgami. Odcinek A pozostawia u siebie w dokumentacji.

Praktyką powszechnie stosowaną jest dokonywanie potwierdzenia salda papierowo. Wówczas kontrahent zobowiązany jest do uzupełnienia, podpisania i odesłania otrzymanego druku w wyznaczonym terminie.

Obecnie większość korespondencji pomiędzy kontrahentami odbywa się poprzez pocztę elektroniczną, dlatego potwierdzanie sald w ten sposób znacznie przyspiesza i ułatwia omawiany proces. Potwierdzenie sald tą drogą jest możliwe, jeżeli: adres e-mailowy odbiorcy nie budzi wątpliwości; format przesłanego pliku, gwarantuje brak możliwości edycji pozycji zamieszczonych przez nadawcę; informacje zawarte w pliku są czytelne i zrozumiałe. Zastosowanie e-podpisu w wymianie informacji dotyczących potwierdzenia salda pomiędzy jednostkami, gwarantuje całkowitą autentyczność tej korespondencji, ale jego użycie nie jest wymagane.

Jednakże potwierdzenie salda w formie papierowej (opatrzonej podpisami nadawcy i odbiorcy) bądź elektronicznej, ale z użyciem e-podpisu, jest dla jednostek posiadających sporne należności przydatnym dowodem w ewentualnym dochodzeniu roszczenia. Takiego dowodu nie będzie natomiast stanowić potwierdzenie salda jedynie poprzez e-mail, bez e-podpisu.


04.08.2017 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.