Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Inwenataryzacja ksiąg rachunkowych

Inwenataryzacja ksiąg rachunkowych

OBOWIĄZKI INWENTARYZACYJNE W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM KSIĄG ZA 2014 ROK

W zależności od formy składników majątku bądź przepisów ustawy o rachunkowości inwentaryzacji dokonać należy wg następujących metod:

 1. spis z natury,
 2. potwierdzenie sald z podmiotami zewnętrznymi,
 3. porównanie dokumentów i ich weryfikacja.W drodze spisu z natury, zwanego inwentaryzacją, należy objąć następujące składniki aktywów i pasywów:

 1. aktywa pieniężne, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, np. kasy,
 2. papiery wartościowe (papiery, które są w posiadaniu przez Państwa, np. czeki, weksle, akcje, obligacje w materialnej postaci, tzn. takie, w których zawarte w nich prawa są zapisywane na papierowym dokumencie)
 3. zapasy, czyli rzeczowe składniki aktywów obrotowych,
 4. środki trwałe, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest znacznie utrudniony oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji,
 5. maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,
 6. inne składniki aktywów będące własnością innych firm, np.powierzonych na podstawie umowy leasingu.


Wskazać należy, iż w przypadku wykazania w spisie aktywów będących własnością innych podmiotów, istnieje obowiązek powiadomienia tych podmiotów o wynikach spisu.


W drodze potwierdzenia sald z podmiotami zewnętrznymi, należy objąć następujące składniki:


 1. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, w tym papiery wartościowe w formie zdematerializowanej (tzn. takie, w których informacje łącznie ze zmianami praw własności są zawarte w formie zapisu   komputerowego),
 2. należności, w tym z udzielonych pożyczek,
 3. aktywa powierzone podmiotom zewnętrznym – jeśli podmioty te prowadzą księgi rachunkowe, wówczas są obowiązani do spisania obcych składników majątku oraz przesłania Państwu stosownego powiadomienia.


W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami należy zinwentaryzować:

 1. środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 2. grunty, oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 3. należności sporne i wątpliwe,
 4. rozrachunki z podmiotami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych, [
 5. rozrachunki z tytułów publicznoprawnych,
 6. aktywa i pasywa takie jak kapitały własne, rezerwy, wszystkie zobowiązania, fundusze specjalne, rozliczenia międzyokresowe, wartości niematerialne i prawne, składniki, dla których ustawa o rachunkowości przewiduje inwentaryzację w formie spisu z natury albo przez potwierdzenie, a wskazany sposób dokonania inwentaryzacji nie był możliwy z uzasadnionych przyczyn. 


Inwentaryzacja powinna zostać dokonana na ostatni dzień roku obrotowego, czyli na dzień 31 grudnia 2014 r. w zakresie:

 1. aktywów pieniężnych i papierów wartościowych,
 2.  produktów w toku, materiałów, towarów, produktów gotowych, jeżeli w ciągu roku na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości następowało ich odpisywanie w koszty.

Inwentaryzację innych składników aktywów i pasywów uznaje się za wykonaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jeśli rozpoczęto ją nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. 

Składniki takie jak:
 • zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów znajdujących się w strzeżonych magazynach, objętych ewidencją ilościowo-wartościową mogą być poddane spisowi z natury raz w ciągu dwóch lat,
 • nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji, inne środki trwałe, maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, znajdujące się na terenie strzeżonym mogą być poddane spisowi raz w ciągu 4 lat. 

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >