Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Inwenataryzacja ksiąg rachunkowych

W zależności od formy składników majątku bądź przepisów ustawy o rachunkowości inwentaryzacji dokonać należy wg następujących metod:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald z podmiotami zewnętrznymi,
 • porównanie dokumentów i ich weryfikacja.

W drodze spisu z natury, zwanego inwentaryzacją, należy objąć następujące składniki aktywów i pasywów:

 • aktywa pieniężne, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, np. kasy,
 • papiery wartościowe (papiery, które są w posiadaniu przez Państwa, np. czeki, weksle, akcje, obligacje w materialnej postaci, tzn. takie, w których zawarte w nich prawa są zapisywane na papierowym dokumencie)
 • zapasy, czyli rzeczowe składniki aktywów obrotowych,
 • środki trwałe, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest znacznie utrudniony oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji,
 • maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,
 • inne składniki aktywów będące własnością innych firm, np.powierzonych na podstawie umowy leasingu.

Wskazać należy, iż w przypadku wykazania w spisie aktywów będących własnością innych podmiotów, istnieje obowiązek powiadomienia tych podmiotów o wynikach spisu.

W drodze potwierdzenia sald z podmiotami zewnętrznymi, należy objąć następujące składniki:

 • aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, w tym papiery wartościowe w formie zdematerializowanej (tzn. takie, w których informacje łącznie ze zmianami praw własności są zawarte w formie zapisu komputerowego),
 • należności, w tym z udzielonych pożyczek,
 • aktywa powierzone podmiotom zewnętrznym – jeśli podmioty te prowadzą księgi rachunkowe, wówczas są obowiązani do spisania obcych składników majątku oraz przesłania Państwu stosownego powiadomienia.

W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami należy zinwentaryzować:

 • środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 • grunty, oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • należności sporne i wątpliwe,
 • rozrachunki z podmiotami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych,
 • rozrachunki z tytułów publicznoprawnych,
 • aktywa i pasywa takie jak kapitały własne, rezerwy, wszystkie zobowiązania, fundusze specjalne, rozliczenia międzyokresowe, wartości niematerialne i prawne, składniki, dla których ustawa o rachunkowości przewiduje inwentaryzację w formie spisu z natury albo przez potwierdzenie, a wskazany sposób dokonania inwentaryzacji nie był możliwy z uzasadnionych przyczyn.

Inwentaryzacja powinna zostać dokonana na ostatni dzień roku obrotowego, czyli na dzień 31 grudnia 2014 r. w zakresie:

 • aktywów pieniężnych i papierów wartościowych,
 • produktów w toku, materiałów, towarów, produktów gotowych, jeżeli w ciągu roku na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości następowało ich odpisywanie w koszty.

Inwentaryzację innych składników aktywów i pasywów uznaje się za wykonaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jeśli rozpoczęto ją nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku.

Składniki takie jak:

 • zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów znajdujących się w strzeżonych magazynach, objętych ewidencją ilościowo-wartościową mogą być poddane spisowi z natury raz w ciągu dwóch lat,
 • nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji, inne środki trwałe, maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, znajdujące się na terenie strzeżonym mogą być poddane spisowi raz w ciągu 4 lat.

05.01.2015 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.