Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Inwentaryzacja dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Spisowi z natury podlegają towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, a także towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się na chwilę sporządzenia spisu poza jego zakładem. W remanencie nie uwzględnia się zatem ani środków trwałych, ani wyposażenia firmy. Dodatkowo w spisie powinny zostać uwzględnione towary obce,które na chwilę sporządzenia spisu znajdują się w zakładzie podatnika.

Po sporządzeniu spisu z natury podatnicy mają obowiązek dokonania wyceny remanentu w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu:

  1. 1.towarów i materiałów według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli ceny rynkowe są niższe od cen zakupu lub nabycia,
  2. 2.półwyrobów, wyrobów gotowych i braków własnej produkcji – według kosztów wytworzenia,
  3. 3.odpady użytkowe – według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,
  4. 4.produkcja niezakończona (przy działalności usługowej lub budowlanej) według kosztów wytworzenia, z tym, że wartość ta nie może być niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji,
  5. 5.produkcja zwierzęca według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu,
  6. 6.towary obce nie podlegają wycenie.

Ceną nabycia jest cena zakupu składnika majątku powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składnikami majątku do chwili złożenia ich w magazynie według cen zakupu (w szczególności o koszty transportu, załadunku, wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze). W przypadku wyceny remanentu według ceny nabycia, cenę zakupu obligatoryjnie należy korygować, stosując wskaźnik kosztów ubocznych zakupu.

W celu ustalenia wartości poszczególnych składników spisu z natury (towarów i materiałów) według cen nabycia należy ustalić dodatkowo procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu, wynikających z kolumny 11 KPiR, w stosunku do ogólnej wartości zakupów towarów handlowych i materiałów ujętych w kolumnie 10. Wskaźnik ten ustala się sumując koszty uboczne zakupu przemnożonych przez 100 i podzielonych przez wartość zakupu. Jednostkowy koszt zakupu należy podwyższyć o ustalony wskaźnik i na koniec ustalić wartość poszczególnych składników.

Ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek VAT, jeśli podlega odliczeniu, natomiast przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty i opusty i inne podobne obniżenia. Jeśli podatnik dokonuje wyceny towarów i materiałów według cen zakupu – nie ma wówczas obowiązku podwyższania cen zakupu o wskaźnik kosztów ubocznych zakupu. Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje odliczeń podatku VAT od nabywanych towarów, czy surowców wyceny składników objętych remanentem dokonuje się w oparciu o ceny zakupu netto.

Jeśli przedsiębiorca nie jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT i nie dokonuje odliczeń podatku VAT od nabywanych towarów, materiałów, czy surowców, wówczas wyceny dokonuje się w oparciu o ceny brutto.

Kosztami wytworzenia są wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

Należy pamiętać, że nawet jeśli wartość remanentu wynosić będzie 0 zł, podatnicy mają obowiązek sporządzenia remanentu.


15.01.2015 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.