Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Inwentaryzacja dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Inwentaryzacja dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

OBOWIĄZKI INWENTARYZACYJNE DLA PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH PODATKOWĄ KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

 
Spisowi z natury podlegają towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, a także towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się na chwilę sporządzenia spisu poza jego zakładem. W remanencie nie uwzględnia się zatem ani środków trwałych, ani wyposażenia firmy. Dodatkowo w spisie powinny zostać uwzględnione towary obce,które na chwilę sporządzenia spisu znajdują się w zakładzie podatnika.
 
Po sporządzeniu spisu z natury podatnicy mają obowiązek dokonania wyceny remanentu w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu:

1.towarów i materiałów według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli ceny rynkowe są niższe od cen zakupu lub nabycia, 
2.półwyrobów, wyrobów gotowych i braków własnej produkcji – według kosztów wytworzenia, 
3.odpady użytkowe – według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania, 
4.produkcja niezakończona (przy działalności usługowej lub budowlanej) według kosztów wytworzenia, z tym, że wartość ta nie może być niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji, 
5.produkcja zwierzęca według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, 
6.towary obce nie podlegają wycenie. 
 
Ceną nabycia jest cena zakupu składnika majątku powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składnikami majątku do chwili złożenia ich w magazynie według cen zakupu (w szczególności o koszty transportu, załadunku, wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze).
W przypadku wyceny remanentu według ceny nabycia, cenę zakupu obligatoryjnie należy korygować, stosując wskaźnik kosztów ubocznych zakupu.
W celu ustalenia wartości poszczególnych składników spisu z natury (towarów i materiałów) według cen nabycia należy ustalić dodatkowo procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu, wynikających z kolumny 11 KPiR, w stosunku do ogólnej wartości zakupów towarów handlowych i materiałów ujętych w kolumnie 10. Wskaźnik ten ustala się sumując koszty uboczne zakupu przemnożonych przez 100 i podzielonych przez wartość zakupu. Jednostkowy koszt zakupu należy podwyższyć o ustalony wskaźnik i na koniec ustalić wartość poszczególnych składników.

Ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek VAT, jeśli podlega odliczeniu, natomiast przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty i opusty i inne podobne obniżenia. Jeśli podatnik dokonuje wyceny towarów i materiałów według cen zakupu – nie ma wówczas obowiązku podwyższania cen zakupu o wskaźnik kosztów ubocznych zakupu.
Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje odliczeń podatku VAT od nabywanych towarów, czy surowców wyceny składników objętych remanentem dokonuje się w oparciu o ceny zakupu netto. 
 
Jeśli przedsiębiorca nie jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT i nie dokonuje odliczeń podatku VAT od nabywanych towarów, materiałów, czy surowców, wówczas wyceny dokonuje się w oparciu o ceny brutto. 
 
Kosztami wytworzenia są wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług. 
 
Należy pamiętać, że nawet jeśli wartość remanentu wynosić będzie 0 zł, podatnicy mają obowiązek sporządzenia remanentu.

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >