Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Inwentaryzacja dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

Inwentaryzacja dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

OBOWIĄZKI INWENTARYZACYJNE DLA PODATNIKÓW ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2014 ROK

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani są do sporządzenia remanentu końcowego (spisu z natury) na koniec każdego roku podatkowego.
Spis ten obejmuje towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpadki.

Spisz natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  1. nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
  2. datę sporządzenia spisu,
  3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
  4. szczegółowe określenie towaru i innych składników,
  5. jednostkę miary,
  6. ilość stwierdzoną w czasie dokonywania spisu,
  7. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
  8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towarów przez jego cenę jednostkową,
  9. łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis z natury zakończono na pozycji …”
  10. podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).


Wykazane w spisie z natury towary i inne składniki majątkowe wycenia się według cen zakupu albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są niższe od ceny zakupu lub gdy ustalenie ceny zakupu jest niemożliwe.
Wyceny należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu.

Ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek VAT, jeśli podlega odliczeniu, natomiast przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty i opusty i inne podobne obniżenia; a w przypadku otrzymania składnika w formie darowizny lub spadku – w wartości odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Spis z natury podlega wpisaniu do ewidencji księgowej, a sam dokument spisu z natury powinien być przechowywany wraz z innymi dokumentami księgowymi.

 Należy pamiętać,że nawet jeśli wartość remanentu wynosić będzie 0 zł, podatnicy mają obowiązek sporządzenia remanentu. 

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >