Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Istotność kodu PKD przy prowadzeniu firmy

Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie spółki handlowej bądź w formie firmy osoby/osób fizycznych istnieje konieczność określenia kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

W przypadku działalności osób fizycznych, które dokonują rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej główny kod PKD jest określany przy przeprowadzaniu wpisu do tej ewidencji. Przedsiębiorcy są wówczas zobowiązani do podania głównego kodu działalności oraz pozostałych kodów działalności, które nie są przeważające (liczba tych kodów jest nieograniczona).

Natomiast w przypadku podmiotów, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie) kody PKD powinny być wskazane w umowie założycielskiej podmiotu oraz zgłoszone w KRS. W umowie podmiotu ilość zgłoszonych kodów jest dowolna, natomiast w KRS można zgłosić jedynie 10 kodów, w tym jeden przeważający.

Na podstawie kodów wskazanych w CEIDG bądź KRS jest nadawany nr REGON przez Urząd Statystyczny.

Zgłoszone wcześniej kody PKD mogą być zmieniane poprzez aktualizację wpisów do CEIDG bądź KRS (a wcześniej w umowie podmiotu), tzn. może nastąpić ich zawężenie (wykreślenie nieaktualnych pozycji), rozszerzenie (dodanie aktualnych pozycji), zmiana (dotychczasowy główny kod działalności zostaje zastąpiony przez inny kod).

Zgłoszenie błędnego kodu PKD nie skutkuje w sposobie opodatkowania firmy, ponieważ to zakres wykonywanych przez przedsiębiorcę czynności warunkuje sposób ich opodatkowania. Tak więc przykładowo zastosowanie stawki podatku VAT zależy od rodzaju wykonywanych usług bądź dostarczanych towarów, a nie kodu PKD.

Podanie błędnego kodu PKD ma jednak swoje konsekwencje, ponieważ środki z dotacji, dla firm, które z nich korzystają, przyznawane są w przyporządkowaniu do rodzaju działalności, określanej w oparciu o prawidłowy kod działalności.

Ponadto brak zgłoszonego lub zaktualizowanego kodu PKD, w odniesieniu do wykonywanej działalności może skutkować grzywną bądź ewentualnie wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców czy karą pozbawienia wolności (w skrajnych sytuacjach).


03.08.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych