Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w  2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi  15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

 

Dla kogo:

- dotyczy przychodów ( dochodów ) innych niż z zysków kapitałowych ( np. przychody ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych lub ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych czy dywidendy będą nadal opodatkowane stawką w wysokości 19% ) osiągniętych od 2019 roku ( od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2018 roku )

- dotyczy podatników których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Powyższy limit w złotych będzie znany dopiero na początku roku z uwagi na fakt zastosowania średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

- dotyczy podatników posiadających status małego podatnika, bądź tych których jest to pierwszy rok podatkowy. Limit kwotowy dla ustalenia statusu małego podatnika ustalany jest w oparciu o kurs z 1.10 roku poprzedzającego rok podatkowy.

W związku z powyższym konieczna będzie podwójna weryfikacja wskazanych limitów.

 

Ograniczenia:

Stawka preferencyjna nie obejmuje podmiotów będących w różnego typu przekształceniach.  W roku rozpoczęcia działalności oraz roku bezpośrednio następującym stawki 9% CIT nie zastosuje podatnik utworzony:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników CIT, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

Stawki nie mogą również stosować podmioty dzielone i wnoszące. 9% CIT nie stosuje się zatem do:

  • spółki dzielonej
  • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł,
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

 

 


18.12.2018 / KEA

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.