Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w  2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi  15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

 

Dla kogo:

- dotyczy przychodów ( dochodów ) innych niż z zysków kapitałowych ( np. przychody ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych lub ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych czy dywidendy będą nadal opodatkowane stawką w wysokości 19% ) osiągniętych od 2019 roku ( od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2018 roku )

- dotyczy podatników których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Powyższy limit w złotych będzie znany dopiero na początku roku z uwagi na fakt zastosowania średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

- dotyczy podatników posiadających status małego podatnika, bądź tych których jest to pierwszy rok podatkowy. Limit kwotowy dla ustalenia statusu małego podatnika ustalany jest w oparciu o kurs z 1.10 roku poprzedzającego rok podatkowy.

W związku z powyższym konieczna będzie podwójna weryfikacja wskazanych limitów.

 

Ograniczenia:

Stawka preferencyjna nie obejmuje podmiotów będących w różnego typu przekształceniach.  W roku rozpoczęcia działalności oraz roku bezpośrednio następującym stawki 9% CIT nie zastosuje podatnik utworzony:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników CIT, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

Stawki nie mogą również stosować podmioty dzielone i wnoszące. 9% CIT nie stosuje się zatem do:

  • spółki dzielonej
  • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł,
  • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

 

 


18.12.2018 / KEA

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych