Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Obowiązek posiadania kas fiskalnych - zmiany od 2015 roku.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) będzie obowiązywać od 01 stycznia 2015 r. (wg projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 22. lipca 2014).

Wprowadza ono szereg zmian, które można podzielić na poszczególne kategorie:

 1. zmiany w zakresie czynności zwolnionych,
 2. zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowo-podmiotowych,
 3. zmiany w zakresie czynności nie objętych dotychczas zwolnieniem z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.


Pierwsza kategoria to: usunięcie z dotychczas funkcjonujących uregulowań poniższych warunków, które łącznie spełnione pozwalały na uniknięcie ewidencji przy pomocy kas rejestrujących tj.:

 • warunku udokumentowania fakturą (zawierającą dane pozwalające na zidentyfikowanie odbiorcy) usługi dokonanej na rzecz osoby fizycznej bądź rolnika ryczałtowego; 
 • warunku nieprzekroczenia 50 transakcji (dotyczących określonych rozporządzeniem usług) na rzecz nie więcej niż 20 odbiorców tych transakcji. 


Usunięcie ww. uregulowań oznacza, że zwolnienia na podstawie warunków w nich zawartych nie można stosować.      Zredukowanie o sprzedaż biletów i rezerwacji przy przewozach pasażerskich katalogu zwolnionych czynności.Nadal jednak mogą one korzystać ww. czynności ze zwolnienia, gdy są spełnione (tak jak również wcześniej było zaznaczone) warunki:

 • płatność została  w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dokonana na rachunek bankowy podatnika; 
 • rodzaj wykonanej czynności jest dokładnie określony w ewidencji i na dowodzie zapłaty.  


Objęcie zwolnieniem dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (podlegających amortyzacji), jeżeli zostanie wystawiona faktura.

Druga kategoria określa zmiany, które dotyczą odpowiedniego zastosowania limitu obrotu, pozwalającego na zwolnienie z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.
Obrót 20 000 zł, określający limit obrotu (sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych) oraz proporcjonalny limit dla osób rozpoczynających działalność pozostaje niezmieniony.

Natomiast udogodnieniem dla przedsiębiorców jest możliwość dokonania dostawy nieruchomości, środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej bez konieczności objęcia tej transakcji limitem.   

Następstwem zmian w obrębie ostatniej kategorii jest rozszerzenie katalogu czynności nie objętych zwolnieniem z obowiązku stosowania kasy fiskalnej o:  

 • usługi gastronomiczne (z wyłączeniem usług świadczonych na pokładzie samolotu czy np. na stołówkach w szkołach itp.);
 • usługi fryzjerskie; 
 • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne; 
 • usługi prawne wraz z usługami w zakresie doradztwa podatkowego (z wyłączeniem określonych usług notariuszy); 
 • usługi świadczone przez lekarzy i dentystów w zakresie opieki medycznej; 
 • usługi dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów; 
 • usługi naprawy motorów, motocykli, pojazdów samochodowych (tj. naprawa opon polegająca na ich zakładaniu, bieżnikowaniu i regenerowaniu); 
 • usługi dotyczące wymiany kół i opon; 
 • dostawę niezapisanych nośników danych;  
 • dostawę perfum i wód toaletowych (z wyjątkiem dostawy na pokładzie samolotu).  


Obowiązek rejestrowania ww. transakcji przy użyciu kasy fiskalnej obowiązuje już istniejące i wykonujące ww. czynności podmioty od 01 marca 2015.
Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2015 r.bądź w obrębie istniejącej działalności rozpoczęli wykonywanie ww. transakcji, powinni rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej po upływie 2 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności czy zrealizowania pierwszej z ww. transakcji.  

Zmiany, które zostały omówione w tym wpisie będą obowiązywać w latach 2015-2016.


13.12.2014 / admin

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.