Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Odsetki od opóźnienia w transakcjach handlowych

Przedsiębiorcy, którzy posiadają nieuregulowane należności za wykonane transakcje handlowe mają możliwość naliczenia „odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”. W 2017 r. wysokość tych odsetek w skali roku wynosi 9,5%.

Transakcją handlową nazywamy umowę dotyczącą odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usługi, gdy przedsiębiorcy zawierają ją w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Faktura jest przykładem zawartej transakcji handlowej.

Do niezapłaconej faktury przedsiębiorca może doliczyć omawiane odsetki, gdy wypełnił on swoje świadczenie wobec kontrahenta oraz kontrahent ten nie dokonał zapłaty w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy klient to organ publiczny zapłata należności za fakturę musi być zachowana w terminie 30 dni, a gdy klient to firma zapłata ta nie może przekroczyć 60 dni (w obu przypadkach możliwe jest wydłużenie tego terminu płatności, ale warunkiem jest, by postępowanie to było uczciwe wobec przedsiębiorcy, który posiada należność wobec swojego kontrahenta). Wówczas jeżeli został określony termin płatności możliwe jest naliczanie odsetek od pierwszego dnia upływu tego terminu.

W przypadku, gdy nie został wyznaczony termin płatności, wówczas przedsiębiorcy, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia (dostawy towarów lub wykonania usługi), do dnia zapłaty.

Dokumentem pozwalającym na wykazanie naliczonych odsetek jest nota odsetkowa bądź np. bieżąca faktura elektroniczna, na której może się znaleźć adnotacja o przeterminowanych płatnościach.Naliczone odsetki powinny zostać zaklasyfikowane jako przychód dla przedsiębiorcy, gdy zostaną one spłacone przez dłużnika wraz z fakturą.

Odzyskiwanie należności od niespłaconych faktur wiąże się z kosztami dla przedsiębiorcy, dlatego oprócz odsetek może on zażądać od dłużnika kwoty 40 EUR (bez wcześniejszego wezwania). Jest to forma rekompensaty za ewentualne koszty ponoszone przez przedsiębiorcę podczas odzyskiwania należności. Przedsiębiorca może domagać się również zwrotu kosztów przewyższających tą kwotę, w przypadku zatrudnienia prawnika bądź firmy windykacyjnej.


27.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.