Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Odsetki od opóźnienia w transakcjach handlowych

Przedsiębiorcy, którzy posiadają nieuregulowane należności za wykonane transakcje handlowe mają możliwość naliczenia „odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”. W 2017 r. wysokość tych odsetek w skali roku wynosi 9,5%.

Transakcją handlową nazywamy umowę dotyczącą odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usługi, gdy przedsiębiorcy zawierają ją w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Faktura jest przykładem zawartej transakcji handlowej.

Do niezapłaconej faktury przedsiębiorca może doliczyć omawiane odsetki, gdy wypełnił on swoje świadczenie wobec kontrahenta oraz kontrahent ten nie dokonał zapłaty w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy klient to organ publiczny zapłata należności za fakturę musi być zachowana w terminie 30 dni, a gdy klient to firma zapłata ta nie może przekroczyć 60 dni (w obu przypadkach możliwe jest wydłużenie tego terminu płatności, ale warunkiem jest, by postępowanie to było uczciwe wobec przedsiębiorcy, który posiada należność wobec swojego kontrahenta). Wówczas jeżeli został określony termin płatności możliwe jest naliczanie odsetek od pierwszego dnia upływu tego terminu.

W przypadku, gdy nie został wyznaczony termin płatności, wówczas przedsiębiorcy, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia (dostawy towarów lub wykonania usługi), do dnia zapłaty.

Dokumentem pozwalającym na wykazanie naliczonych odsetek jest nota odsetkowa bądź np. bieżąca faktura elektroniczna, na której może się znaleźć adnotacja o przeterminowanych płatnościach.Naliczone odsetki powinny zostać zaklasyfikowane jako przychód dla przedsiębiorcy, gdy zostaną one spłacone przez dłużnika wraz z fakturą.

Odzyskiwanie należności od niespłaconych faktur wiąże się z kosztami dla przedsiębiorcy, dlatego oprócz odsetek może on zażądać od dłużnika kwoty 40 EUR (bez wcześniejszego wezwania). Jest to forma rekompensaty za ewentualne koszty ponoszone przez przedsiębiorcę podczas odzyskiwania należności. Przedsiębiorca może domagać się również zwrotu kosztów przewyższających tą kwotę, w przypadku zatrudnienia prawnika bądź firmy windykacyjnej.


27.07.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.

Prawo do odliczenia podatku VAT a błędna stawka podatku na fakturze

Dostawca towaru bądź usługi jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania przeprowadzonej transakcji, przy użyciu faktury elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny a deklaracje VAT w 2018 r.

W lipcu 2016 r. duzi przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, w którym powinny znajdować się miesięczne rejestry VAT, na podstawie których sporządzana jest deklaracja VAT.