Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Skutki podatkowe transakcji gotówkowych powyżej 15.000 zł

Znowelizowany z dniem 1 stycznia br. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) sprawia przedsiębiorcom wiele kłopotów interpretacyjnych. Stanowi on, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł; przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Istotne jest aby obie wyżej wskazane przesłanki muszą były spełnione łącznie.

Naruszenie przez przedsiębiorcę powyższego obowiązku wywołuje skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, polegające na braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanej gotówką.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie definiuje co należy rozumieć przez pojęcie jednorazowej wartości transakcji. Pomocne może być tutaj stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Finansów zawarte w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9279. Wynika z niej, że przez transakcję należy rozumieć taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Przedmiotem takiej transakcji może być m.in. nabycie towaru lub usługi. Ministerstwo zwraca uwagę, że art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wprowadza czasowego ograniczenia okresu sumowania wielu płatności, składających się na pojedynczą transakcję. Może zatem okazać się, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat.

Jeżeli poszczególne płatności wynikają z jednego stosunku zobowiązaniowego (jednej umowy), wtedy należy przyjąć, że ostateczna ich kwota stanowi jednorazową wartość transakcji.


17.06.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Dobre biuro rachunkowe – co zyskujesz ze współpracy?

Pewnie nie raz się zastanawiałeś czy warto prowadzić samemu księgowość czy jednak zlecić ten obowiązek w biurze rachunkowym.

Składki na ZUS 2018 – ile wzrosły przez ostatnie lata?

Rok 2018 dla przedsiębiorców będzie kolejnym rokiem podwyżek składek na ubezpieczenie społeczne.

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.