Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Skutki podatkowe transakcji gotówkowych powyżej 15.000 zł

Znowelizowany z dniem 1 stycznia br. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) sprawia przedsiębiorcom wiele kłopotów interpretacyjnych. Stanowi on, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł; przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Istotne jest aby obie wyżej wskazane przesłanki muszą były spełnione łącznie.

Naruszenie przez przedsiębiorcę powyższego obowiązku wywołuje skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, polegające na braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanej gotówką.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie definiuje co należy rozumieć przez pojęcie jednorazowej wartości transakcji. Pomocne może być tutaj stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Finansów zawarte w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9279. Wynika z niej, że przez transakcję należy rozumieć taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Przedmiotem takiej transakcji może być m.in. nabycie towaru lub usługi. Ministerstwo zwraca uwagę, że art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wprowadza czasowego ograniczenia okresu sumowania wielu płatności, składających się na pojedynczą transakcję. Może zatem okazać się, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat.

Jeżeli poszczególne płatności wynikają z jednego stosunku zobowiązaniowego (jednej umowy), wtedy należy przyjąć, że ostateczna ich kwota stanowi jednorazową wartość transakcji.


17.06.2017 / kea-wroclaw

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.