Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail.:
biuro@kea.wroclaw.pl

Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro od 2015 r.

Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro od 2015 r.

Od 2015 r. jednostki typu mikro mają możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych- wszystko dzięki nowelizacji ustawy o rachunkowośc. Uproszczone regulacje mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po 5 września 2014 r na podstawie wprowadzenia przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100, z późn. zm.). Zmiany weszły w życie 5 września 2014 r.

 

 

Jednostka mikro ?

 

W myśl art. 3 ust.1a ustawy o rachunkowości jednostkami mikro są:

 

- spółki handlowe (kapitałowe i osobowe, również w organizacji), inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych) które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 

 

- stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

 

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,

 

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości dobrowolnie.

 

 

 

Zakres informacji, które jednostki mikro, powinny podawać w swoich sprawozdaniach korzystając z powyżej przedstawionego uproszczenia:

 

 

 

Informacje ogólne:

 

1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

 

 

 

Bilans

 

 

 

Aktywa

Pasywa

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:

 

kapitał (fundusz) podstawowy

 

należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

B. Aktywa obrotowe, w tym:

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

zapasy

rezerwy na zobowiązania

należności krótkoterminowe

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

Aktywa razem

Pasywa razem

 

 

 

Informacje uzupełniające do bilansu:

 

 

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

 

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

 

- przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

- liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.


 

Rachunek zysków i strat

 

 

 

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

IV. Pozostałe koszty

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

E. Podatek dochodowy

F. Zysk/strata netto (A – B + C – D – E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) lub

 

G. Wynik finansowy netto ogółem (A – B + C – D – E), w tym:

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy).

 

 

Pozostałe uproszczenia

 

 

 

 

 

Skorzystanie z wprowadzonych przez Ustawodawcę rozwiązań nie jest obowiązkowe. Jednostki mikro mogą, ale nie muszą ich stosować. O ich zastosowaniu decyzję podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie.

Ostatnio na blogu

Wystawianie e-faktur

Wystawianie faktur elektronicznych to wygodna forma udokumentowania transakcji, stosowana przez wielu przedsiębiorców.

Paragony fiskalne w branży gastronomicznej

Ministerstwo Finansów kontynuuje kontrole związane z ewidencjonowaniem transakcji na kasie fiskalnej w branży gastronomicznej.

Wydłużony proces rejestracji do podatku VAT w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzona z dniem 01.01.2017 r., wprowadziła szereg zmian.

Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o.

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel.: 73 00 11818

tel2.: 73 00 11838

mail: biuro@kea.wroclaw.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-18:00

NIP: 8971797583

REGON: 022373988

Promocja dla nowych klientów!

Pierwsze dwa miesiące współpracy z rabatem w wysokości 50% na usługi ksiegowe!

wejdź na stronę >