Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach, mogą skorzystać z częściowej refundacji kosztów poniesionych na zakup kasy rejestrującej zgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, w wysokości 90% wartości netto, jednakże nie więcej niż 700 zł.

Warunki odliczenia:

 •  należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie ) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania, 
 •  trzeba rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych( posiadały aktualną homologację ),
 • należy uregulować całą należność wynikającą z faktury za zakupioną kasę fiskalną oraz posiadać dowód zakupu za zakupione urządzenia wraz z potwierdzeniem zapłaty,  
 •  do deklaracji podatkowej, w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej,należy dołączyć kserokopię faktury potwierdzającej nabycie kasy fiskalnej wraz z potwierdzeniem zapłaty.  

Płatnik podatku VAT czynny– zasady zwrotu:

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT trzeba jednak pamiętać, że kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od różnicy między podatkiem należnym a naliczonym.

Gdy VAT naliczony jest wyższy lub równy VAT należnemu (w danym okresie rozliczeniowym), podatnik otrzyma zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej.

Kwota ta nie będzie jednak mogła przekroczyć :

 • 25proc. kwoty odpowiadającej 90 procent jej ceny zakupu netto,nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne,
 • 50proc. kwoty odpowiadającej 90 procent jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.   

Płatnik podatku VAT zwolniony – zasady zwrotu:

W przypadku podatników wykonujących czynności wyłącznie zwolnione od podatku lub  podatników zwolnionych od podatku przedmiotowo, zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25 dnia od jego złożenia.

Wymagane dane do wniosku o zwrot ulgi:

 • imię i nazwisko (lub nazwę firmy);  
 • dane adresowe;  
 • NIP;
 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy fiskalne;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • fotokopię raportu dobowego z dnia, w którym dokonano fiskalizacji kasy rejestrującej oraz
 • raport dobowy z dnia, w którym dokonano pierwszej sprzedaży. 

13.12.2014 / admin

Ostatnio na blogu

Dobre biuro rachunkowe – co zyskujesz ze współpracy?

Pewnie nie raz się zastanawiałeś czy warto prowadzić samemu księgowość czy jednak zlecić ten obowiązek w biurze rachunkowym.

Składki na ZUS 2018 – ile wzrosły przez ostatnie lata?

Rok 2018 dla przedsiębiorców będzie kolejnym rokiem podwyżek składek na ubezpieczenie społeczne.

Przelew składek ZUS na indywidualne konto przedsiębiorcy

Od 2018 r. zaczyna funkcjonować system w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwi przedsiębiorcom wykonywanie płatności składek w formie jednego przelewu.