Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach, mogą skorzystać z częściowej refundacji kosztów poniesionych na zakup kasy rejestrującej zgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, w wysokości 90% wartości netto, jednakże nie więcej niż 700 zł.

Warunki odliczenia:

 •  należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie ) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania, 
 •  trzeba rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych( posiadały aktualną homologację ),
 • należy uregulować całą należność wynikającą z faktury za zakupioną kasę fiskalną oraz posiadać dowód zakupu za zakupione urządzenia wraz z potwierdzeniem zapłaty,  
 •  do deklaracji podatkowej, w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej,należy dołączyć kserokopię faktury potwierdzającej nabycie kasy fiskalnej wraz z potwierdzeniem zapłaty.  

Płatnik podatku VAT czynny– zasady zwrotu:

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT trzeba jednak pamiętać, że kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od różnicy między podatkiem należnym a naliczonym.

Gdy VAT naliczony jest wyższy lub równy VAT należnemu (w danym okresie rozliczeniowym), podatnik otrzyma zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej.

Kwota ta nie będzie jednak mogła przekroczyć :

 • 25proc. kwoty odpowiadającej 90 procent jej ceny zakupu netto,nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne,
 • 50proc. kwoty odpowiadającej 90 procent jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.   

Płatnik podatku VAT zwolniony – zasady zwrotu:

W przypadku podatników wykonujących czynności wyłącznie zwolnione od podatku lub  podatników zwolnionych od podatku przedmiotowo, zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25 dnia od jego złożenia.

Wymagane dane do wniosku o zwrot ulgi:

 • imię i nazwisko (lub nazwę firmy);  
 • dane adresowe;  
 • NIP;
 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy fiskalne;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • fotokopię raportu dobowego z dnia, w którym dokonano fiskalizacji kasy rejestrującej oraz
 • raport dobowy z dnia, w którym dokonano pierwszej sprzedaży. 

13.12.2014 / admin

Ostatnio na blogu

Indywidualny Rachunek Podatkowy Przedsiębiorcy

Do 31.12.2019 funkcjonować będą obecne rachunki bankowe Urzędów Skarbowych, na które należy do tego terminu dokonywać wpłat, tytułem podatku VAT, CIT, PIT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. mandaty i grzywny).

Płaca minimalna na 2020 rok - zmiany

Od 2020 roku wzrasta płaca minimalna do kwoty 2600 polskich złotych. Sprawdź jak kształtowała się płaca w poprzednich latach.

Podatek PIT od października wynosi 17%

Od października zostaje obniżony podatek PIT do 17% dla wszystkich obywateli rozliczających się według skali podatkowej.