Biuro Rachunkowe KEA Sp. z o.o. ul Prosta 36, 53-508 Wrocław, województwo Dolnośląskie | NIP 8971797583

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych. Nowe przepisy zmieniają dotychczasowy limit amortyzacji samochodu osobowego z 20.000 Euro na 150 000 złotych – ten sam limit dotyczyć będzie aut w leasingu.

Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie możliwe zaliczanie wszelkich opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu a także innej umowy o podobnym charakterze - w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Poniżej przykład
Firma X posiada w leasingu samochód o wartości 250000 zł. Rata leasingu wynosi 9000 zł. Do kosztów podatkowych będzie możliwe zaliczenie kwoty:
150000/250000 x 9000 =5 400 zł.


Czy warto się spieszyć?

Jeśli planują Państwo zakup samochodu poniżej 150 000 zł - nie.

Sposobem na przesunięcie w czasie negatywnych skutków wprowadzonych zmian podatkowych jest zawarcie umowy leasingu samochodu osobowego jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów.

Dla umów zawartych przed 1.01.2019 r. stosuje się przepisy ustaw podatkowych w brzmieniu dotychczasowym nie dłużej jednak niż do 31.12.2020 r. Zasada ta nie obejmuje umów zawartych do 2019, lecz po tym dniu zmienionych lub odnowionych, dodatkowo konieczna jest kontrola daty zawarcia umowy jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Umowy zawarte po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw nie dadzą już bowiem prawa do preferencyjnego rozliczania kosztów do końca 2020 r. Jeśli umowa została zmieniona lub zawarta w okresie od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy do dnia jej wejścia w życie, do opłat z tytułu używania samochodu ustalonych w tej umowie, ponoszonych do dnia 31 grudnia 2018 r. – stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r., a po tym dniu – wykorzystywać należy nowe tj.mniej korzystne dla przedsiębiorcy.
11.12.2018 / KEA

Ostatnio na blogu

Zmiany w ZUS od 2019 dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów.

Obniżenie stawki CIT od 2019 roku

Obecnie w 2018 roku preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych tj. CIT wynosi 15 %. Z dniem 01.01.2019 roku ulegnie ona obniżeniu do 9%.

Leasing - zmiany od 2019 roku - czy trzeba się spieszyć?

14.11.2018 Prezydent podpisał ustawę w zakresie zmian dotyczące m.in. leasingu samochodów osobowych